چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۸ق.ظ
::آخرین مطلب 3 ساعت پیش | افراد آنلاین: 3

از تو(چال) تا توچال

مـولاي متقيـان در سـال ۳۶ هجـري قمـري در نامــه چهــل و پنــج نهج البلاغــه بــه عثمان بــن حنيــف انصــاري فرمانــدار بصــره مي نگارنــد كــه مطلعيـن در عيـون حكومـت بـه امـام…

مـولاي متقيـان در سـال ۳۶ هجـري قمـري در نامــه چهــل و پنــج نهج البلاغــه بــه عثمان بــن حنيــف انصــاري فرمانــدار بصــره مي نگارنــد كــه مطلعيـن در عيـون حكومـت بـه امـام (ع) گزارش داده  انـد كـه فرمانـدار از “زي” خويـش پـا فراتـر نهــاده و دعــوت ســرمايه داري از مــردم بصــره را پذيرفتــه كــه در آن از ثروتمنــدان دعــوت و بــه نيازمنــدان جفــا شــده اســت. بــه هميــن خاطــر امــام(ع) فرمانــدار انقلابــي كــه توســط گــروه ناكثيــن شــديدترين شــكنجه ها را تحمــل كــرد و موهــاي صورتــش را نــخ نــخ كشــيدند مــورد توبيــخ قــرار ميدهــد و ميفرمايــد مــن كــه امـام تـو هسـتم بـه دو قـرص نـان و دو پيراهـن اكتفــا كــرده ام شــما بــه عنــوان كارگــزار مــن مســاعدت فرمــا و خــود را از ايــن قمــاش بنمــا  و از زي خــود خــارج مشــو .

راســتي چــرا توجــه نميكنيــم فشــار همــه جانبــه بــر مــردم و بيــداري دشــمنان و غفلــت دوستان (ايـن تذهبـون) .  فرامـوش نميكنـم در جنـگ تحميلـي، امـام(ره) فرمودنـد ايـن جنـگ اگـر ۲۰ سـال هـم طـول بكشـد مـا ايســتاده ايم. بعضــي از دوســتان يــا بــه طنــز يــا جــدي ميگفتنــد كســي كــه ايــن ســخن را خــوب فهميــد و برنامه ريــزي كــرد، صــدام بــود!

اكنـون نيـز مقـام معظـم رهبـري چنديـن سـال اسـت كـه دربـاره اقتصـاد مقاومتـي و بريـدن از نفـت و ايجـاد توليـد و صـدور توليـدات صحبـت كــرده و اعلــام فرموده انــد. امــا بــه قــول امــروز دشــمنان در همــه ابعــاد آنلاين اند و برخي مسئولين آفلاين و بـه قولـي ديگـر مـردم تـو (چالنـد) و برخـي در سـال حمايـت از كاالهـاي ايرانـي بـا لبـاس مـارك در (توچـال).

اينكــه بگوييــد مــا بــراي هــر حالتــي برنامــه داريــم و عمــدا مــردم را بــا مشــكلات مواجــه نماييــد، بي برنامگــي اســت و جامعــه و مــردم از شــما نخواهنــد پذيرفــت. بــه خــود آييــم، بــه خــدا تــوكل كنيــم بــه ايثــار و فــداكاري دهــه شــصت برگرديــم و از حقوقهــاي آنچنانــي چشــم بپوشــيم و نجومــي بگيــران را ســرمايه ندانيـم. كاري كنيـم كـه خـدا از مـا دفـاع كنـد و بـا تمـام تـوان در خدمـت ولـي نعمتـان خـود كه همانـا مسـتضعفان و از جـان گذشـتگان هسـتند، باشــيم و بــا شــناخت دقيــق و علمــي دشــمن، پاتكهــا را مهيــا كنيــم و از دشــمنان هراســي بـه خـود راه ندهيـم و بـا اسـتفاده از نيروهـاي فـداكار و مومـن، فعـال و تحصيلكـرده و جـوانانمــان و اعمــال و بهره بــرداري از تجربــه شايســته و حســاب شــده مبــادرت ورزيــم و از خــود نــام نيــك را باقــي گذاريــم.

مــردم مــا بــا حداقلهــا ميســازند قطعــا.

امــا تبعيضهــا را شايســته نظــام مقــدس جمهــوري اســامي نميداننــد مراقــب باشــيم همـه مـا در برابـر نظامـي كـه بعـد از حكومـت مولي الموحديــن اميرالمومنيــن(ع) ســابقه نداشــته، مســئوليم. كاري نكنيــم كــه دشــمن را از خــود شــاد و دوســت را غمبــار نماييــم. تاريــخ آينــده دربــاره مـا قضـاوت خواهـد كـرد همينطـور كـه دربـاره گذشــتگان قضــاوت كــرده اســت.

نوشته شده در تاریخ:یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۸ق.ظ

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نظر سنجی

به نظر شما مهمترین موضوع در راستای توسعه اقتصادی اجتماعی منطقه گدام می باشد؟

Loading ... Loading ...
آخرین اخبار پربازدیدترین