سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۳:۰۴ق.ظ
::آخرین مطلب 3 ساعت پیش | افراد آنلاین: 1

يك بام و دو هواي دولت در خصوص یک اداره کل برای لارستان

چنــد صباحــي بــراي تصويــب اداره كل راهداري و حمــل و نقــل جــاده اي شهرســتانهاي ايرانشــهر و لارســتان امــروز و فــردا ميكردنــد تــا بالاخــره حـدود چنـد مـاه قبـل، اداره كل راهداري…

چنــد صباحــي بــراي تصويــب اداره كل راهداري و حمــل و نقــل جــاده اي شهرســتانهاي ايرانشــهر و لارســتان امــروز و فــردا ميكردنــد تــا بالاخــره حـدود چنـد مـاه قبـل، اداره كل راهداري و حمـل و نقـل جـاده اي شهرسـتان ايرانشـهر تصويـب شـد امــا از اداره كل راهداري و حمــل و نقــل جــاده اي لارسـتان خبـري نبـود. پـس از بررسـي و پيگيـري مسـتمر توسـط نماينـده مردم، عليرغـم اعتـراف برخـي اعضـاي دولـت، متأسـفانه كسـاني كـه بايـد حمايــت كننــد، چــوب لای زخــم ميگذارنــد و بــه بهانه هــاي واهــي كار كارشناســي شــده يــك وزارتخانـه را متوقـف و مسـئولين را بـه بيراهـه ميكشــانند و دولــت هــم متأســفانه در برابــر ايـن حـق روشـن مـردم قاطعانـه نمي ايسـتد.

آيـا شايســته اســت دولــت بــه خاطــر افــرادي كــه در تشــكيلات حكومتــي بــه غلــط نفــوذ دارنــد يــك كار صحيــح و كارشناســي شــده را متوقــف كنــد و بــه جامعــه زيــان وارد ســازد و جلــو توســعه منطقـه را بگيـرد تـا فـلان وزيـر يـا فـلان نماينـده خوشـش بيايـد؟! وضعيـت ايرانشـهر بـا لارسـتان هيــچ تفاوتــي نميكنــد جــز ايــن كــه لابــي يــك شهرســتان در منطقــه مــا بــراي انتخابــات آينــده بــه اعمــال مضحــك دســت يازيــده و ســاير مســئولين نيــز بــا بــاري بــه هــر جهــت و جوابهــاي بــي ارزش تداوم بخــش مســير باطــل شــده اند.

وزيــر محتــرم راه و شهرســازي و هيئـت محتـرم دولـت بداننـد كـه مـردم در برابـر تبعيضهـا سـكوت نخواهنـد كـرد و شـما نيـز در برابـر مـردم مسـئوليد نـه تنهـا در دنيـا بلكـه در قيامــت هــم بايــد جوابگــو باشــيد .

مايــه شــگفتي اســت كــه بــه خاطــر رضايــت شــخصي، حقــوق جامعــه اي پايمــال شــود و اجــازه ميدهنــد برخــي بــا اعمــال مغرضانــه و زياده طلبــي و  افــزون خواهــي جــو لارســتان و بعضــي شهرســتانهاي ديگــر را در ايــن موقعيــت حســاس متشــنج نماينــد و بي عدالتــي را در منطقــه ترويــج دهنــد.

از وزيــر محتــرم راه و شهرســازي ميخواهيــم بــا تــلاش مضاعــف خــود اداره كل راهــداري و حمــل و نقــل جــادهاي لارســتان را تصويــب و اميـد را بـه جامعـه برگرداننـد و خشـم و غضـب خالـق را بـر رضايـت برخـي از مخلوقـات بـراي خـود نخرنـد.

آقــاي وزيــر؛ نويســنده مقالــه هيــچ شــناختي از جنابعالــي نــدارد ولــي در ايــن مــورد عملكــرد شــما بــراي مــا تأســف آور و يأس آفريــن شــده اســت. حضــرت امــام خمينــي (ره) بــه مــا آموختنــد كــه اعمــال افــراد را بنگريــم و بــه مقــام و جايــگاه افــراد كاري نداشــته باشــيم.

در اينجــا از امــام جمعــه لارســتان، نماينــده مجلــس، فرماندار و مســئولين ذيربــط تقاضامنديــم بــا همــكاري ســاير ائمــه جمعــه مناطــق لارســتان خواســته بــه ّ حــق مــردم را بــه جــد بــه مســئولين برسـانند و اكيـداً تقاضـاي تحقـق اداره كل راهــداري و حمــل و نقــل جــاده اي بــراي لاســتان بنماينــد و بداننــد اگــر چنيــن اقدامــي انجــام ندهنــد در برابــر خواســته بــه حــق مــردم مســئول خواهنــد بــود و در ايـن مـورد تاريـخ لارسـتان از شـما بـه نيكــي يــاد نخواهــد كــرد.

در پايــان توجــه نماينــده لامــرد و مهــر را بــه ايــن نكتــه جلــب مينمايــد كــه ميدانيــم شهرســتان مهــر هيــچ مســأله اي بــراي تــداوم در زيــر پوشــش مانــدن لارســتان را نــدارد امــا اگــر شهرســتان لامــرد نميخواهــد زيــر پوشــش لارســتان بمانــد طــي نامــه اي تقاضــا نماييــد زيــر پوشــش فــارس قــرار گيريــد هرچنــد مــا ميدانيــم ايــن عمــل خــلاف منافــع شهرســتان لامــرد اســت.

اگــر خواســته شــما چنيــن اســت مــا مخالفتــي نداريــم شــما بــه چــه دليلــي بــه خــود اجــازه ميدهيــد جلــو توســعه يــك منطقــه وســيع را بگيريـد تـا اهـداف باطـل خـود را محقـق سـازيد؟

هيئــت محتــرم دولــت بدانــد در دولــت دهــم دو اداره كل بــراي لارســتان مصــوب شــد كــه آن هــم همين هــا بــا لابيگــري و نفــوذ جلــو آن را گرفته انــد. تنــگ نظري هــا، حســادتها و زياده خواهي هــاي گروهــي مشــخص بــراي منطقــه مــا آفــت زا شــده كــه از دولــت محتــرم موكــداً درخواســت رفــع موانــع را داريــم

نوشته شده در تاریخ:یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۵ق.ظ

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

8 Responses to “يك بام و دو هواي دولت در خصوص یک اداره کل برای لارستان”

 1. علي گفت:

  هم اکنون تماي استانهاي کشور و دو شهرستان جيرفت و ايرانشهر دو اداره کل راه و شهرسازي و اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي مستقل دارند و درچارت سازماني وزارت راه تنها لارستان فعلا تصميمي برايش گرفته نشده است

 2. ابوذر گفت:

  ميگن در ايرانشهر امام جماعت اهل سنت و تشيع و همچنين بزرگان اقوام و طوايف براي ارتقاي دانشکده علوم پزشکي و ايجاد اداره کل راهداري در تهران با مسوولين کشوري و معاون اول رييس جمهور جلسات متعدد داشتند تا در سفر اقاي جهانگيري به ايرانشهر قول مساعد را از ايشان گرفتند،لارستان نيز از دفتر نماينده ولي فقيه در استان فارس در لارستان تا بزرگان همين روش را براي چند اداره کل مسکوت مانده انجام دهند

 3. احسان گفت:

  اين بار نبايد کوتاه امد ،چون در ساليان گذشته با مسکوت ماندن دو اداره کل جهاد و صنعت چيزي نگفتيم و نماينده و مسوولين محترم پيگيري نکردند .الان باز در اين قضيه نيز دخالت ميکنند .پس بايد سخت تلاش نمود

 4. شهروند گفت:

  و حمـ. پـس از بررسـي و پيگيـري مسـتمر توسـط نماينـده مردم، عليرغـم اعتـراف برخـي اعضـاي دولـت، متأسـفانه كسـاني كـه بايـد حمايــت كننــد، چــوب لای زخــم ميگذارنــد و بــه بهانه هــاي واهــي كار كارشناســي شــده يــك وزارتخانـه را متوقـف و مسـئولين را بـه بيراهـه ميكشــانند و دولــت هــم متأســفانه در برابــر ايـن حـق روشـن مـردم قاطعانـه نمي ايسـتد
  جناب نماینده محترم دوتا سوال باقی می ماند
  سوال اول
  می توانی مثال بزنی که لامردیا چه کارشکنی کرده اند ؟
  سوال دوم :شما به عنوان نماینده منطقه لارستان خنج و گراش چه اقداماتی برای گرفتن امتیاز اداره کل راهداری لارستان تا بحال داشته ای؟

 5. علی اکبر گفت:

  اگر لارستان شرایط فنی وکارشناساسی داشته باشد که دارد هیچ کس حتی وزیرش هم نمی تواند کارشنکنی کند پس عیب از خودمون است کم کاری وغفلت به گردن این واون نندازیم

 6. لارستانی گفت:

  طی این هشت سال از،نظر راه وجاده ها خیلی کم کار شده است
  اولویت با احداث تونل نبود الویت با دوبانده کرد جاد ه لار. جهرم ولار بندر بود که متاسفانه اداره کل و نماینده اهمیتی به این موضوع ندادند.

 7. امین گفت:

  کم ازاداره کل راه وترابری بهشون نرسیده ،که دارن اینجوری میکنن

 8. امین گفت:

  دفعه قبل هم باعث شدن دواداره پیشرفتی نداشته باشه نباید این بارکوتاه بیای اقای دکتر

نظر سنجی

به نظر شما مهمترین موضوع در راستای توسعه اقتصادی اجتماعی منطقه گدام می باشد؟

Loading ... Loading ...
آخرین اخبار پربازدیدترین