شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۴:۰۸ب.ظ
::آخرین مطلب 52 دقیقه پیش | افراد آنلاین: 4

كشور‌قوي،‌مجلس‌قوي‌مي‌خواهد

حضـرت امـام خمينـي (ره) مجلـس را در رأس امـور قلمداد ميفرمودنـد. بديهـي اسـت كـه مجلـس قـوي، مملكـت را بـه آرامـش توسـعه، تعالـي، رشـد و ترقـي در ابعـاد مختلـف ســوق ميدهــد…

حضـرت امـام خمينـي (ره) مجلـس را در رأس امـور قلمداد ميفرمودنـد. بديهـي اسـت كـه مجلـس قـوي، مملكـت را بـه آرامـش توسـعه، تعالـي، رشـد و ترقـي در ابعـاد مختلـف ســوق ميدهــد و مجلــس ضعيــف منجــر بــه تضعيــف جامعـه و تقويـت دشـمن و فريـب عمومـي ميگـردد. مقـام معظـم رهبـري در آخريـن نمـاز جمعـه از همـه مـردم درخواسـت قـوي شـدن در همـه ابعـاد كردنـد.  قـوي شـدن در بعـد اقتصـادي، علمـي، اجتماعـي، فرهنگـي، سياسـي، تكنولوژيكـي، نظامـي و غيـره.

بــه عنــوان نمونــه نيروهــاي نظامــي مــا در بعــد نظامــي خوشـبختانه خـوش درخشـيده اند بـه هميـن خاطـر دشـمنان تـا دنـدان مسـلح بـا همـه تجهيزاتـي كـه دارنـد نتوانسـته اند گام موثــري بردارنــد و بــراي ايــران اســامي خطرآفرينــي كننــد. طبيعــي اســت دشــمن از پــاي نمينشــيند و بــا همــه ابــزار درصــدد ضربــه زدن مي افتــد حتــي اگــر از هيـچ طريقـي نتوانسـت ضربـه وارد نمايـد، مثـل كورفهمـان و بـزدلان بـه تـرور رو مي ْ آورنـد و بـه اصطـاح خـود انتقـام ميگيرنــد. هميــن عملــي كــه در تــرور ســپهبد شــهيد حـاج قاسـم سـليماني و عبدالمهـدي المهنـدس بـه اجـرا در آوردنـد.

مقـام معظـم رهبـري در مراسـم روز ۹۸/۱۱/۱۹در ديـدار فرماندهـان و كاركنـان نيـروي هوايـي تأكيـد فرمودنـد: «دشـمن ميگويـد ايـران نبايـد اقتصـاد بـدون نفـت را تجربـه كنــد» ايــن بديــن معنــي اســت كــه اگــر ايــران راه اقتصــاد بــدون نفــت را فــرا گرفــت مســير تحريــم مســدود ميشــود و در جريـان اقتصـادي، ايـران اسـامي بـه قـدرت لازمـه نائـل ميشـود. بديهـي اسـت قـوي شـدن در اقتصـاد، پيمايـش گام مهــم رشــد و تعالــي نظــام جمهــوري اســامي اســت. طبعـاً مجلـس قـوي راهكارهـاي شايسـته و مسـتحكم جهـت تحقــق ايــن مهــم را بــه ارمغــان خواهــد آورد و عــزت و حكمــت و مصلحــت را بــه منصــه ظهــور خواهــد رســاند

سردبیر

نوشته شده در تاریخ:دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱:۰۲ق.ظ

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نظر سنجی

به نظر شما مهمترین موضوع در راستای توسعه اقتصادی اجتماعی منطقه گدام می باشد؟

Loading ... Loading ...
آخرین اخبار پربازدیدترین