سه شنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۵:۴۰ق.ظ
::آخرین مطلب 15 ساعت پیش | افراد آنلاین: 0

تولید22نوع خرما در لارستان و دریغ از چرخه مناسب بسته بندی!!

در حالــی کــه در منطقــه لارســتان بیــش از ۴۵ رقــم خرمــا شناســایی شــده و ۲۰تــا ۲۲رقــم تولیــد مــی شــود، متاســفانه گامــی بــرای بســته بنــدی ایــن محصــول حســاس و مهــم برداشــته…

در حالــی کــه در منطقــه لارســتان بیــش از ۴۵ رقــم خرمــا شناســایی شــده و ۲۰تــا ۲۲رقــم تولیــد مــی شــود، متاســفانه گامــی بــرای بســته بنــدی ایــن محصــول حســاس و مهــم برداشــته نشــده اســت.

برخــی معتقدنــد مــردم خودمــان و حتــی ملــت ایـران بسـته بنـدی را بـر نمـی تابنـد و از خرمـای بـه اصطلـاح فلـه بهتر اسـتفاده مـی کننـد. در مــورد بســته بنــدی بــرای خــارج از کشــور مسـاله بازاریابـی و نـکات دیگـر مطـرح اسـت کـه امــروز ترغیــب و تشــویق ســرمایه گــذار آســان بنظــر نمــی آیــد.

بعضـی مـی گوینـد بـه مـردم تفهیـم نمـی شـود کــه بایــد چــه کننــد و چــه گامهــای مهمــی بردارنــد و چــه راههــای صحیحــی طــی کننــد ، وگرنــه برخــی ســرمایه داران آماده ســرمایه گــذاری هستند.

نکتــه ی دیگــر اینکــه درصــد بالایــی از خرماهــا را مــی تــوان بــه فــراورده تبدیــل نمــود و از آنهــا غذاهــای متنــوع و شــیرینی هــای مختلــف را تولیــد کــرد ، امــا وقتــی صنایــع تبدیلــی وجــود نداشــته باشــد عمــوما مقــداری از خرماهــا خشــک خواهنــد شــد و ســربار درختــان مــی گردنــد . تبعـا بایـد بازاریابـی خوبـی صـورت پذیـرد و بطـور قطـع نتیجـه ارزنـده ای نیـز عایـد خواهـد شـد. بهرحـال برنامـه ریـزی مـی خواهـد و بایـد فعالانـه گام برداشت.

میـاد لارسـتان آمـاده انعـکاس نظرهـای ارزنـده عزیـزان مـی باشـد

نوشته شده در تاریخ:چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۹ق.ظ

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

One Response to “تولید22نوع خرما در لارستان و دریغ از چرخه مناسب بسته بندی!!”

  1. ناشناس گفت:

    این وظیفه اداره صمت هست که تمامی افراد دخیل در این چرخه رو هماهنگ و مدیریت کنه تا بتونیم محصول منطقه خودمون رو به استان های دیگه و دنیا صادر کنیم

نظر سنجی

به نظر شما مهمترین موضوع در راستای توسعه اقتصادی اجتماعی منطقه گدام می باشد؟

Loading ... Loading ...
آخرین اخبار پربازدیدترین