دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۵۰ق.ظ
::آخرین مطلب 1 دقیقه پیش | افراد آنلاین: 1

مصاحبه ای خواندنی و متفاوت با شاعری که به زبان لاری شعر می سراید

میلاد لارستان: توجه به فرهنگ بومی و ترویج آن در عصر مدرن حاضر اهمیت ویژه ای دارد. به خصوص در مناطقی که دارای فرهنگی اصیل هستند، حفظ آداب و رسوم…

میلاد لارستان: توجه به فرهنگ بومی و ترویج آن در عصر مدرن حاضر اهمیت ویژه ای دارد. به خصوص در مناطقی که دارای فرهنگی اصیل هستند، حفظ آداب و رسوم در آن جامعه مورد تأکید بیشتری قرار می گیرد. زبان شیرین لاری که صبغه ای طولانی دارد برای ماندگاری نیاز به اقدامات هنری دارد. یکی از راههای توسعه توسعه بخشی به زبان فصیح لاری در قالب شعر است. جمعی از شعرای لاری با ورود به این عرصه گام های موثری برداشته اند که برای استمرار این حرکت نیاز به حمایت بیشتر مسئولان است. برای اطلاع از دغدغه ها و جزئیات این اقدمات خبرنگار میلاد لارستان گفت و گویی را با عبدالرضا مفتوحی انجام داده است که در زیر می خوانیم:

 

میلاد لارستان: لطفا به  اختصار خود را معرفی کنید: (نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، شغل و…)

سلام،عبدُرضاى مفتوحى اِسِّم شهريورِ پنجاه و پنج اَتِكِ محله ى امامزاده اَ دنيا اندِسِّم ديپلم كامپيوتر اُمبا اَلانم اَ تِكِ بانك سپه مشغول وَ كارِم.

میلاد لارستان: چه شد که شاعر شدید؟

اَز كيدونى هر چى مَبينا از فقر و درد و غم و غصَّه بگى تا ظلم و حق خورى و حق كُشى همَش اَتِكِ ذِهنُم ضبط مَكه تا بالاخرَه قلم مَدَس گِرِت و هر چى كه يك عمر باعث دَغدَغَم بُسُّن اَلو كاغذ داردايم تا وا اده روشى همدرد همنوعيام بِم.

میلاد لارستان: اصول شعرنویسی را چگونه آموختید؟

مَ از كيدوني شعر خيلي مَخَند و مَز بَر اَكه عضو گُروى سرود اندِم نمايش هم خيلي بازى امكِرده شعر خندَه ى زيادى باعث بويس وزن شعر ملكه ى ذهنُم ببو و خُم شروع بكنِم اَ نَوِشتَه.

میلاد لارستان: از کی شروع به شعر گفتن کردید؟

سالِ هفتاد و دو اَ سِرِ كلاس رياضى حوصَلَم اَسَر چِسُّن قلم اَمواسه يك دَه بيتى شعر امنوشت مَ تحويل دفتر مدرسَه دا جالبه كه شعرُم انتخاب بويس و از طرف آموزش و پرورش چِدَم اَشيراز و يك دور همى دو رُزَ بين شاعرياى استان اند كه تجربه خشى وَسِ شروع نوِشتَه ى مَ بويس

میلاد لارستان: در چه سبکی شعر می سرایید؟

بيشتر كلاسيك و در قالب غزل و مثنوى و رباعى و دوبيتى اخيرا سعى اكردايم درهر قالبى كه كمتر بومى سرايا كار شُكِرده خُ محك بِزَنِم و سبك و قالب جديدى كه شاعرياى لارى كمتر شُگُته تجرُبَه بُكُنِم

میلاد لارستان: از زبان لاری برای ما بگویید؟

زَبُنِ لارى اَدَسِّ خُمو اسى كه حفظ اُژبكُنَم و ريشه اى از بِچيا شروع بكُنَم و شُياد آديَم و اگر ببو اَتِكِ كودكستانيا و پيش دبستانيا لا اقل هفته ى دو ساعت درسى بچيا شُبِشا دو تا بيت شعر لارى از بَر بُكُنِن و نَنَيّا اتِكِ خونه وا بِچيا و لارى حرف بِزَنِن باعث موندِگارىِ اده زُبُنِ شِرىنى اَبِن بايد هَمَه همت بُكُنَم وَسِ نِگَهدارى از اِده زَبونى

میلاد لارستان: چه شد که به سرودن شعر به زبان لاری علاقه پیدا کردید؟

وا خُم اُمگُت شاعر فارسى زَبو زياد مواِسّى و خيلى هم خَش و وا قُدرَت انوِشتاين پس بهتَره وا توجِهى كه دغدَغَم زَبُنِ لارى اِسّى پَس اُنَيم و متفاوِت شعر لارى بنويسِم طورى كه اُمبِشا جَوونيا وا اده زَبونى آشتى شُوآدَيم

میلاد لارستان: تاکنون چند قطعه شعر سروده اید؟

شعريام اُمنِشِمِرده ولى فِكر بكنِم فقط شعرياى لاريم بيشتر از هزار و چارصَد بيت بو

میلاد لارستان: آیا کتابی از شعر لاری در گذشته به چاپ رسانده اید؟ (در صورت مثبت بودن پاسخ سوال درباره کتاب توضیح مختصر دهید)

قَرار اَند يَك مجموعه ى طنز حكايت غلوم يا غلوم نامَه چاپ بُكُنَم كه اِتفاقا زحمت تصويرياش هم استاد مهدى عباس زادَه اُشكَشى ولى نهادى كه شَوِس همكارى مُمرَ بُكُن دَبَه شَو و بي خيالُش بُدَم.

میلاد لارستان: شنیده ایم که کتاب شعر به زبان لاری آماده چاپ دارید اما به دلیل مشکلات مالی از چاپ آن جا مانده اید، در این خصوص توضیح دهید:

بله يك كتابى كه شامل ١١٠بيت مثنوى دربارَه ى زندگى مردُم محله ى پاقَعله با تصاوير ١٦٠نفر از درگُذَشتيا و بيوگرافيشو آمادَه ى چاپ اُمه.

٥٠تا رباعى لارى اُمه كه تا حالا كمتر شاعر لارى رباعى اُشنوشته.

يك مجموعه غزليات لارى هم اُمه كه متاسفانه همكارى مَمرَه نابُداى كه چاپ بُكُنم.

میلاد لارستان: چه مقام هایی را در زمینه شعر تاکنون به دست آورده اید؟

برگزيده شعر رضوي اقوام ايراني

مقام دوم شعر رضوي استان

برگزيده شعر گويش هاي محلي استان در شهرستان فسا

برگزيده شعر وحدت استاني درخنج

برگزيده شعر دفاع مقدس استاني شيراز

برگزيده شعر غدير منطقه اي در لار

برگزيده شعر معلم منطقه اي در لار

برگزيده شعر  بومي پيامبر اعظم استان هرمزگان در شهرستان بستك

مقام سوم شعر منطقه اي آفتاب  لارستان

میلاد لارستان: کدام یک از شعرهایتان را بیشتر دوست دارید؟

مثل اِده اِسّى كه از يكى واپُرسِش كُدُم بِچّى تَزبَر عزيزتره

میلاد لارستان: لطفا آن قطعه شعر را در اینجا بیاورید؟

سَقا مَدي وا كَندَرِ خالي شَدَو اِسّي

گُنگِن خروسِ خونَيا صُبِ شُخَو اِسّي

جونِ بِچِ هَمسادَه داغِ پورِ تَو اِسّي

دورَي بُده كه بختِ مَكِّس مِثلِ شَو اسّي

اُمدي كه تورِ ناخُدا فِكرِ چَپَو اِسّي

مَي داد اَزِن دَريا خُنَي مَي جَي شِنَواِسّي

خوشَه ي گُنُم واز اُمكه اُمدي پورِ جَواِسّي

((وارو بِدا يَك عُمره دُنيا چَش شَدَر دوته

باغِ گُلِ   دُنيا   خُمارِ   چُندُكُي  بوته))

امدي كه كَوگ و قمري از چنگ كنارُم چو

كفتر صَدَي تير اُششُنُفت از لو دُوارُم چو

جَعم اُشكه فرشِ سوزِ صَحرووي بهارُم چو

باغِ نِشاط اُژگُت كه نارنج و اَنارُم چو

پَنگي شَنالي  كه خلالو چو كُفارُم چو

رُمزَ شَكه شيوَن مُخينَه وا خَشارُم چو

يَك پيرَمَردي وا قَبا اَز شَهرِ لارُم چو

((وارو بِدا يَك عُمره دُنيا چَش شَدَر دوته

باغِ گُلِ  دُنيا  خُمارِ  چُندُكُي  بوته))

بِركَه وَسِ آووِ بَرو خيلي دِلُش تَنگه

دور و بَرِ گِز لَشكَرِ اِرَّه وَسِ جَنگه

اُمدي فَسيلي كه شَدِل داغِ دوتا پَنگه

تَيتَخ كه پيپِ تِشنَه و چِخرِك شَتِ كَنگه

پَنگي نِوامُنده ولي فصلِ  خَرَكرَنگه

لولَه شَجو ني آووِ خَش سينَش پُرِ مَنگه

اَز كوزَه كَل وامُنده و دورُش پُرِ سَنگه

((وارو بِدا يَك عُمره دُنيا چَش شَدَر دوته

باغِ گُلِ  دُنيا خُمارِ  چُندُكُي  بوته ))

تا كَي چَشِ مَردُم تَوي از خَرسُشو تَل بو

چيرشت اَلو چيرِشت بودُنيا گُشُش كَل بو

كِش گُت كه بَش بايَد اسيرِ دَسِّ مَنجَل بو

تاكَي بَباجي عيجِز از دردِ كَرِ شَل بو

شيشَه ي زُلالِ قَلبيا تا كَي پُرِ بَل بو

بَختِ مَكِس بايَد سَفيد و مِثلِ مَل مَل بو

دُنيا وَسِ اُندَت شَوي تا كَي مُعَطَّل بو

((وارو بِدا يَك عُمره دُنيا چَش شَدَر دوته

باغِ گُلِ  دُنيا  خُمارِ  چُندُكُي بوته))

كاكا براسو دادا و خنگو وَيَك سَردِن

جوني كه سالم بو مُني مَكِّس پُرِ دَردِن

وا رَووِ نيمَه بُلبل و قمري نَواگردِن

از تِشنگي و بي بَهاري باغيا زَردِن

نم نم بِزَن كه بَرگيا پورِ بَل و گَردِن

پِنگي شَبينَم دِلگُت و كورِن چه بي دَردِن

مظلوميا يَك عمره فكرِ دادِ يَك مَردِن

((وارو بِدا يَك عمره دنيا چَش شَدَر دوته

باغِ گُلِ  دُنيا  خُمارِ  چُندُكُي   بوته))

 

میلاد لارستان: در لارستان چند شاعر داریم که به زبان محلی شعر می سرایند؟ لطفا نام آنها را ذکر کنید.

شيخ باقرِ نُخبَه، حاج حبيب مفتوحى، منصور پدرام، ناصر سلمانى، حاجى جعفر رويينا، عبدالعلى اخضرى، مرحوم مدكاظم احمدى، جعفر طالع زادَه، نظر خندان و…

میلاد لارستان: از مسوولان چه توقعی دارید؟

خَش و خُرَّم بِن و دور از درد و بلا هر چى وَسِ خُشو خَشه وَسِ مَكِس خَش بِدَئنِن و برعكس…..

میلاد لارستان: حرف دل:

خُدا بُكُن كه دُوارَه بهار واگَرده

*دِلُم* اَخُت خُته كَيبو قرار واگَرده

 

نوشته شده در تاریخ:یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲:۳۶ب.ظ

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نظر سنجی

به نظر شما مهمترین موضوع در راستای توسعه اقتصادی اجتماعی منطقه گدام می باشد؟

Loading ... Loading ...
آخرین اخبار پربازدیدترین